Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
សាខា ប.ក ភ្នំពេញ ដង្កោ
ផ្លូវ សហព័ន្ឋរុស្សី, សង្កាត់ កាកាប, ខ័ណ្ឌ ពោធិ៍សែនជ័យ, ភ្នំពេញ