Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍បឹងព្រលឹត
៩៥-៩៧ មហាវិថីព្រះសីហនុ (២៧៤), ភ្នំពេញ, កម្ពុជា