Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
បង្ហាញលទ្ធផលមួយ
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តកណ្តាល
ផ្លូវលេខ ១០៥ កែង ២០៦, ភូមិ តាខ្មៅ, សង្កាត់ តាខ្មៅ, ក្រុង តាខ្មៅ, ខេត្ត កណ្ដាល