Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
បង្ហាញលទ្ធផលមួយ
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តកំពត
ផ្លូវលេខ ៧៣៥ (តាមបណ្ដោយផ្លូវមាត់ព្រែក), ភូមិ ១ ឧសភា, ក្រុង កំពត, ខេត្ត កំពត