Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
បង្ហាញលទ្ធផលមួយ
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តកំពង់ធំ
ជាតិលេខ ៦, ភូមិ ៦,​ សង្កាត់ កំពង់ធំ, ក្រុងស្ទឹងសែន, ខេត្ត កំពង់ធំ