Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
បង្ហាញលទ្ធផលមួយ
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ផ្លូវជាតិលេខ ៤, ភូមិ សំណង់, សង្កាត់ រកាធំ, ក្រុង ច្បារមន, ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ