Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរតាគី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរតាគី

ឃុំ អូរតាគី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖