Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រាំងកេសី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រាំងកេសី

ឃុំ រាំងកេសី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖