Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រៃសីមា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រៃសីមា

ឃុំ ជ្រៃសីមា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖