Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែត្រឡាច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែត្រឡាច

ឃុំ ព្រែត្រឡាច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖