Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រែង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រែង

ឃុំ ត្រែង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖