Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បួរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បួរ

ឃុំ បួរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖