Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រៃតូច

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រៃតូច

ឃុំ ព្រៃតូច មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖