Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ហប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ហប់

ឃុំ ហប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖