Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជិបតី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជិបតី

ឃុំ ជិបតី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖