Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រាង

ឃុំ ត្រាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖