Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឃ្លាំងមាស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឃ្លាំងមាស

ឃុំ ឃ្លាំងមាស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖