Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងប្រាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងប្រាំ

ឃុំ បឹងប្រាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖