Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាយដំរាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាយដំរាំ

ឃុំ បាយដំរាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖