Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរបាន021002
ប្រទេសកម្ពុជាអណ្តើកហែប020702
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់រុន020205
ប្រទេសកម្ពុជាអូរតាគី020203
ប្រទេសកម្ពុជាអន្លង់វិល020801
ប្រទេសកម្ពុជាអូរដំបង១020808
ប្រទេសកម្ពុជាអូរដំបង២020809
ប្រទេសកម្ពុជាអូរចារ021409
ប្រទេសកម្ពុជាអូរម៉ាល់021407
ប្រទេសកម្ពុជាអូរដា021103
ប្រទេសកម្ពុជាអូររំដួល021305
ប្រទេសកម្ពុជាអូរសំរិល020903
ប្រទេសកម្ពុជាអំពិលប្រាំដើម020305