Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសន្តិភាព021004
ប្រទេសកម្ពុជាសេរីមានជ័យ021005
ប្រទេសកម្ពុជាសំពៅលូន021001
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងក្នុង020402
ប្រទេសកម្ពុជាស្រុក អន្លង់វែង0
ប្រទេសកម្ពុជាសំឡូត020905
ប្រទេសកម្ពុជាស៊ុង020904
ប្រទេសកម្ពុជាស្តុកប្រវឹក020604
ប្រទេសកម្ពុជាស្តៅ020701
ប្រទេសកម្ពុជាស្នឹង020107
ប្រទេសកម្ពុជាស្លាកែត021405
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយប៉ោ021410