Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារកា020804
ប្រទេសកម្ពុជារាំងកេសី020807
ប្រទេសកម្ពុជារតនៈ021403
ប្រទេសកម្ពុជារបស់មង្គល020507
ប្រទេសកម្ពុជារស្មីសង្ខារ020705
ប្រទេសកម្ពុជារូងជ្រៃ020210