Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពាមឯក020405
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកខ្ពប020403
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកនរិន្ទ020401
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកហ្លួង020404
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃចាស់020406
ប្រទេសកម្ពុជាពេជ្រចិន្តា021302
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកជីក020601
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែត្រឡាច020602
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកព្រះស្តេច021402
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃខ្ពស់020304
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃតូច020506
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃស្វាយ020503
ប្រទេសកម្ពុជា​ ព្រះផុស021204