Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្សាយត្រែង020209
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងព្រីង020207
ប្រទេសកម្ពុជាបវេល020301
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងប្រាំ020308
ប្រទេសកម្ពុជាបាយដំរាំ020103
ប្រទេសកម្ពុជាបារាំងធ្លាក់021304
ប្រទេសកម្ពុជាបួរ021303
ប្រទេសកម្ពុជាបាសាក់020605
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងរាំង021102