Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាក្រី021106
ប្រទេសកម្ពុជាតាសែន021105
ប្រទេសកម្ពុជាត្រាង021104
ប្រទេសកម្ពុជាតាគ្រាម020108
ប្រទេសកម្ពុជាតាតោក020901
ប្រទេសកម្ពុជាតាសាញ020907
ប្រទេសកម្ពុជាតាប៉ុន020803
ប្រទេសកម្ពុជាតាពូង020201
ប្រទេសកម្ពុជាតាម៉ឺន020202
ប្រទេសកម្ពុជាតាលាស់020505
ប្រទេសកម្ពុជាតាស្តា021003
ប្រទេសកម្ពុជាត្រែង020704