Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត បាត់ដំបង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទឺ១020101
ប្រទេសកម្ពុជាកន្ទឺ២020102
ប្រទេសកម្ពុជាការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់020100
ប្រទេសកម្ពុជាកោះជីវាំង020407
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ព្រៀង020806
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ព្រះ020805
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ល្ពៅ020902
ប្រទេសកម្ពុជាកំរៀង021101
ប្រទេសកម្ពុជាក្តុលដូនទាវ021406
ប្រទេសកម្ពុជាក្តុលតាហែន020306