Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាបែន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាបែន

ឃុំ តាបែន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖