Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្គាំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្គាំ

ឃុំ ផ្គាំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖