Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទឹកជោរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទឹកជោរ

ឃុំ ទឹកជោរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖