Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្រះជីក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្រះជីក

ឃុំ ស្រះជីក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖