Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំដី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំដី

ឃុំ ភ្នំដី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖