Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរបីជាន់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរបីជាន់

ឃុំ អូរបីជាន់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖