Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាឡំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាឡំ

ឃុំ តាឡំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖