Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចំណោម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចំណោម

ឃុំ ចំណោម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖