Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ម៉ាឡៃ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ម៉ាឡៃ

ឃុំ ម៉ាឡៃ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖