Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអូរបីជាន់010407
ប្រទេសកម្ពុជាអូរប្រាសាទ010106
ប្រទេសកម្ពុជាអូរស្រឡៅ010703
ប្រទេសកម្ពុជាអូសំព័រ010704
ប្រទេសកម្ពុជាអូរអំបិល010804