Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសារង្គ010602
ប្រទេសកម្ពុជាស្លក្រាម010603
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយចេក010604
ប្រទេសកម្ពុជាសឹង្ហ010406
ប្រទេសកម្ពុជាសូភី010405
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង010404
ប្រទេសកម្ពុជាសឿ010111
ប្រទេសកម្ពុជាសំបួរ010110
ប្រទេសកម្ពុជាស្រះរាំង010112
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីក្រោក010109
ប្រទេសកម្ពុជាស្ពានស្រែង010204
ប្រទេសកម្ពុជាស្រះជីក010205