Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ភ' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដែលមានអក្សរ ភ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ភ' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាភូមិថ្មី010503
ប្រទេសកម្ពុជាភ្នៀត010805
ប្រទេសកម្ពុជាភ្នំដី010206
ប្រទេសកម្ពុជាភ្នំតូច010107
ប្រទេសកម្ពុជាភ្នំលៀប010303