Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបត់ត្រង់010102
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយនាង010101
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយឆ្មារ010501
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងបេង010701
ប្រទេសកម្ពុជាបុស្បូវ010309
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទ010304
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ោយចារ010202
ប្រទេសកម្ពុជាប៉ោយប៉ែត010901