Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដែលមានអក្សរ គ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'គ' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាគយម៉ែង010105
ប្រទេសកម្ពុជាគោកបល្ល័ង្គ010104
ប្រទេសកម្ពុជាគុត្តសត010403
ប្រទេសកម្ពុជាគោកឋិន010505
ប្រទេសកម្ពុជាគោករមៀត010502
ប្រទេសកម្ពុជាគំរូ010506