Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកមង្គលបុរី010100
ប្រទេសកម្ពុជាកូប010402
ប្រទេសកម្ពុជាកោះពងសត្វ010802
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ស្វាយ010801